Izbi?no župa

Ispis
PDF
14. redovita skupština UHAKUD u BiH (Udruga hrvatskih amaterskih kulturno umjetni?kih društava u Bosni i Hercegovini) održana je 02.03.2013. godine u Novom Travniku. Koristimo prigodu zahvaliti doma?inima, HKUD „Stari hrast 2000.“ Novi Travnik i drugim udrugama iz Novog Travnika koji su organizirali izuzetan do?ek sudionicima i izvrsne uvjete za rad skupštine, a posebno predsjednici  HKUD „Stari hrast 2000.“, gospo?i Tanji Mlaki?, koja nam je stavila svoj objekt na raspolaganje i sve sudionike ?astila ru?kom.

Skupštini je predsjedavao predsjednik Skupštine, g. Milenko Bandur. Sudjelovalo je 40 predstavnika društava. Razmatrano je izvješ?e o radu u protekloj godini i usvojen plan rada za 2013. godinu. Poseban naglasak je na provedbi slijede?ih programa:

-Stalnog ažuriranja adresara društava i manifestacija, radi boljeg protoka informacija i lakšeg organiziranja programa. Odre?eni su rokovi za izdavanje i distribuiranje elektronske verzije, te –ukoliko uspijemo pribaviti sredstva- i tiskanje i ovih materijala, za kojima postoji trajni interes šire zajednice. Ovaj projekt vodi Društvo za DTKB (Društvo za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine), na ?elu s g. Tonijem Mari?em.

-Poboljšanju programa županijskih i Centralne smotre folklora, te ažurnijim protokom informacija izme?u društava-nositelja ovih manifestacija i centralnog ureda UHAKUD u BiH, upravo radi promocije i arhiviranja gra?e o svim manifestacijama.

-Nastavak aktivnosti na trajnom ažuriranju informacija na web-stranicama UHAKUD u BiH. Voditelj ovog projekta je g. Vjekoslav Pavkovi?.

-Za održavanje projekta „Me?unarodna ženska likovna kolonija tradicijskih umjetnosti Bila“ zaduženi su Anka Rai?, predsjednica udruge i g. Branko Ivankovi?-Mito, predsjednik Likovne sekcije UHAKUD u BiH, ujedno doma?in ovog projekta u svojoj galeriji ArtMit.

-Najve?im i najvrjednijim projektom ocijenjen je „Seminar folklora Hrvata BiH“. Ovaj projekt pokrenuo je Organizacijski odbor seminara, tim mladih na ?elu s predsjednikom OO Seminara i ujedno tajnikom udruge, g. Vedranom Vidovi?em. Ostali ?lanovi OO Seminara su: tajnica Vanja Ani?i?, rizni?ar Josip Biokši?, te povjerenici za pojedine aktivnosti, me?u kojima spominjemo najaktivnije: Ana ?eški?, Zdenko Damjanovi? i Toni Mari?.  Voditelj nastavnog programa seminara je g. Miroslav Šili?. Prvi je seminar obra?ivao podru?je Zapadne Hercegovine, a plan je da Seminar 2013. obradi Posavinu. Predava?i su profesori sa sveu?ilišta Mostar, Zadar i Sarajevo te iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu, a prezentatori su poznavatelji lokalne tradicije, nositelji i prenositelji koji godinama rade sa društvima i stru?njacima u ovom podru?ju. Na prvom je seminaru bilo 65 polaznika uglavnom mladih iz BiH, zatim iz Hrvatske, Njema?ke, Austrije i Švicarske- djeca naših iseljenika. Prvi je seminar financiran isklju?ivo sredstvima udruge, kroz kotizacije i sredstva prikupljena na zabavama koje su u tu svrhu organizirane u Mostaru i Širokom Brijegu. Posebnu zahvalu dugujemo mostarskom Sveu?ilištu koje je ustupilo prostore za rad, predavanja i vježbe kao i ve?ernje zabave besplatno, te kampus koji je za minimalnu naknadu prihvatio na smještaj i hranu polaznike i profesore izvan Mostara.

OO Seminara je priredio i duhovnu obnovu za folkloraše, koja ?e se održati u Ku?i mira u Me?ugorju po?etkom travnja 2013.

Svi su sudionici istakli problem financiranja, neure?enog sustava podrške kulturnom amaterizmu u BiH, koji društvima ne pruža gotovo nikakvu financijsku potporu iz prora?unskih sredstava na svim nivoima vlasti, a ako se i dogodi da poneka aplikacija na javne natje?aje uspije, ta su sredstva nesigurna i nedovoljna. Dobar program i dobro napisana aplikacija nisu nikakva garancija za uspjeh u javnom natje?aju premda su ciljevi i zada?e udruge i programa u cijelosti kompatibilne sa onim iz natje?aja. Skupština je raspravljala i o educiranju ?lanova društava za pisanje aplikacija kao i o aktivnostima na poticanju suradnje izme?u tijela vlasti u BiH i udruga radi stvaranja partnerskog odnosa i ve?e sigurnosti nositelja aktivnosti na terenu. Istaknuta je potreba oslanjanja na svoje snage, kroz uredno pla?anje ?lanarine i druge aktivnosti kao što su zabave kakve je organizirao OO Seminara radi prikupljanja sredstava za pokretanje projekta.

Anka Rai?Prijava korisnika Prijavi se